Građevinska zemljišta - Grad Krk

ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE POSLOVNE NAMJENE!

  • 3172 m2
ID#: 3139
Otok Krk, grad Krk, prodaja građevinskog zemljišta površine 3172 m2, unutar građevinskog područja grada Krka, u zoni poslovne, gospodarske namjene, zona K1. Mogućnost gradnje ( na česticama minimalne površine 500 m2) poslovne građevine: uslužne, trgovačke i komunalno-servisne namjene kao i smještaj pratećih sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu javne, društvene, ugostiteljsko-turističke, proizvodne i druge namjene. Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,40 a najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) nadzemnih etaža je 0,60. Ukoliko se gradi ukopani podrum najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti ( kis ) iznosi 1.10. Najveća dopuštena visina građevine iznosi 8,50 m. Udaljenost od mora 1500 m.
  • Površina nekretnine: 3172 m2
  • Udaljenost od mora: 1000
  • Udaljenost od centra: 1000
  • Površina parcele: 3172
  • Pogled na more

Pošaljite upit

Pretraživanje nekretnina

  • Cijena